Thứ hai, Ngày 18 Tháng 02 Năm 2019
Chủng loại sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

 Bộ Phận Kinh Doanh
    & Tư Vấn Online

My status  Anh Bình - 0903.733.151
My status  Anh Sơn- 0903.733.157
My status  Anh Hải- 0904.733.157
My status  Chị Giang - 0902.722.151
My status  Anh Phi- 09917.533.151
  A.Thương - 0903.733.851
My status  Anh Duy - 0946.733.151
My status  Anh Huy - 0973.733.151
My status  Anh Dũng- 0937.733.151

 Bộ Phận Kinh Doanh
         Dây Curoa

Bando Belt  Chị Nhàn - 0902.833.151
Bando Belt  Anh Hùng - 0936.733.151

Liên kết - Đối tác
Quangcao6
Quảng cáo 2
Quangcao9
Quangcao5
Quangcao7
Quangcao4
Chuyen nhap khau va phan phoi day CUROA BANDO chinh hang
Quangcao1
Quảng cáo 3
Quangcao8
 
DS SẢN PHẨM
PLC MITSUBISHI
Untitled Document

PLC MITSUBISHI

FX1N-5DM 

FX-10DM-E 

FX1N-422-BD

FX1N-485-BD 

FX1N-232-BD 

FX1N-4EX-BD 

FX1N-2EYT-BD 

FX1N-2AD-BD 

FX1N-1DA-BD 

FX1N-8AV-BD 

FX1N-CNV-BD 

FX1N-14MR-ES/UL

FX1N-14MT-ESS/UL

FX1N-24MR-ES/UL

FX1N-24MT-ESS/UL

FX1N-40MR-ES/UL


FX1N-40MT-ESS/UL

FX1N-60MR-ES/UL

FX1N-60MT-ESS/UL

FX1N-14MR-DS

FX1N-14MT-DSS 

FX1N-40MT-DSS 

FX1N-24MR-DS

FX1N-24MT-DSS 

FX1N-40MR-DS

FX1N-14MR-001,

FX1N-14MT-001, 

FX1N-24MR-001, 

FX1N-24MT-001, 

FX1N-40MR-001, 

FX1N-40MT-001,

FX1N-60MT-001,

FX1N-60MR-001


 

FX1N-60MR-DS

FX1N-60MT-DSS 

FX1N-4EX-BD

FX1N-CNV-BD

FX1N-EEPROM-8L

X0N-232ADP

FX0N-485ADP

FX0N-8EX-UA1/UL

FX0N-8EX-ES/UL

 FX0N-8EYT-ESS/UL

FX0N-8ER-ES/UL

FX0N-8EYR-ES/UL

FX0N-16EYT-ESS/UL

FX0N-16EX-ES/UL

FX0N-16EYR-ES/UL

FX0N-32NT-DP

 FX2N-2DA

  FX2-2DA

FX2N-4DA

FX2N-4AD

FX2NC-232ADP

FX2NC-485ADP

FX2N-4AD-PT

FX2N-4AD-TC

FX2N-8AD


FX2N-2LC

FX2N-16LNK-M

  FX2N-32ASI-M

FX2N-16CCL-M

FX2N-32CCL

FX2N-48ER-UA1/UL

FX2N-16EX-ES/UL

FX2N-16EYT-ESS/UL

FX2N-16EYR-ES/UL

FX2N-32ET-ESS/UL

FX2N-48ER-ES/UL

FX2N-48ET-ESS/UL

FX2N-128MR-001, 

FX2N-128MR-ES/UL,

 

 FX2N-128MT-001, 

FX2N-128MT-ESS/UL. 

FX2N-16MR-001, 

FX2N-48MR-ES/UL,

FX2N-48MT-001, 

FX2N-32MT-ESS/UL, FX2N-32MR-ES/UL,  FX2N-32MR-001,  FX2N-16MT-ESS/UL, X2N-16MT-001, 

FX2N-48MT-ESS/UL,

FX2N-64MR-001, 

   FX2N-32MT-001,

FX2N-64MR-ES/UL, 

FX2N-64MT-001, 

FX2N-16MR-ES/UL, 

FX2N-48MR-001, 

FX2N-64MT-ESS/UL, 

 FX2N-80MR-001, 

FX2N-80MR-ES/UL, 

FX2N-80MT-001, 

FX2N-80MT-ESS/UL.
FX1S-10MR-ES/UL

FX1S-14MR-ES/UL

FX1S-20MR-ES/UL

FX1S-30MR-ES/UL

FX1S-10MR-DS

FX1S-30MR-DS

FX1S-14MR-DS

FX1S-20MR-DS

FX1S-10MT-ESS/UL

FX1S-14MT-ESS/UL

FX1S-20MT-ESS/UL

FX1S-30MT-ESS/UL

FX1S-10MT-DSS

FX1S-14MT-DSS

FX1S-20MT-DSS

FX1S-30MT-DSS 

FX1S-10MR-001 FX1S-10MT-001 FX1S-14MR-001

FX1S-14MT-001

FX1S-20MR-001

FX1S-20MT-001

FX1S-30MR-001

FX1S-30MT-001

 

 

 

FX1N60MT

FX2N 32MR

FX2N 4AD

A6CON1

A1SY10

FX1N24 MR

FX2N 48MR

FX2N 4DA

A62P

A1SH-CPU

FX1N60MR

FX2N 64MR

FX1N 1DA-BD

A2ACPU-S1

A1S62DA

FX2N-232-BD

FX2N 80MR

FX2N 80MR

AX11

A1S64AD

FX1S20MT

FX2N 32MR-D

FX1N24MT-D

A1SY10

AJ65BI B1-16DT

FX2N-128MR-ES

MR-BAT A6BAT

A1S61PN

A1SY81

A1SY10-13L300

FX2N-8EYR-ES/US

FX2N-16EX

A1S62PN

A1SX81

A1SJ71UC 24-R2

FX2N-16EYR-ES/US

FX1N40MR-ES/US

A1S63P

A1SY80

AX51C

FX2N-485-BD

FX1S-14MR-ES/US

A1SD75M2

A1SX80

AX016EYR-ES

FX1N 1DA-BD

FR-PA02

A1SD75M3

AY22

A1SC 12B

FX2N8EX/ES-US

FR-A7AX

A1SX41

A62DA

A61P 13L201

FX20P-E-SEJO

FX3U-16MT

A1SY42

AJ65 SBT B1

A1SY80

FX2N-CNV-1F

FX3G-24MR

A1SY42P

A1SY80

 

FX2N48ER

FX3G-30MR

A2SHCPU

A1SX40

 

FX2N-4DA

FX3G-40MR

A2USHCPU-S1

A1S38

 

FX2N-2DA

FX3G-60MR

A1S38B

AY13

 

FX2N32MR ES/US

FX-20P-E-SETO

A1S55B

AX0N-8EYR-ES

 

FX2N 80MT

FX1N 8AV-BD

A1SJ HCPV

A1SY81

 

FX1S20MR ES/US

FX2N-32MR-D

A1SC12B

A1SJH-CPU

 

 

 

 

FX3G-14MR/ES-A

FX3U-16MR/ES-A

FX2N-32ER-ES/UL

FX2NC-16EX

FX3U-4AD-PNK-ADP

FX3G-14MT/ES-A

FX3U-16MT/ES-A

FX2N-32ET-ESS/UL

FX2NC-16EX-T

FX3U-4AD-PTW-ADP

FX3G-14MT/ESS

FX3U-16MT/ESS

FX2N-32ER

FX2NC-16EX-DS

FX3U-4AD-TC-ADP

FX3G-14MR/DS

FX3U-16MR/DS

FX2N-32ES

FX2NC-16EX-T-DS

FX3U-3A-ADP

FX3G-14MT/DS

FX3U-16MT/DS

FX2N-32ET

FX2NC-32EX

FX3U-232ADP-MB

FX3G-14MT/DSS

FX3U-16MT/DSS

FX2N-48ER-ES/UL

FX2NC-32EX-DS

FX3U-485ADP-MB

FX3G-24MR/ES-A

FX3U-32MR/ES-A

FX2N-48ET-ESS/UL

FX2NC-16EYT

FX3U-7DM

FX3G-24MT/ES-A

FX3U-32MT/ES-A

FX2N-48ER

FX2NC-16EYR-T

FX3U-7DM-HLD

FX3G-24MT/ESS

FX3U-32MT/ESS

FX2N-48ES

FX2NC-16EYT-DSS

FX3U-FLROM-16

FX3G-24MR/DS

FX3U-32MR/DS

FX2N-48ET

FX2NC-16EYR-T-DS

FX3U-FLROM-64

FX3G-24MT/DS

FX3U-32MT/DS

FX2N-48ER-UA1/UL

FX2NC-32EYT

FX3U-FLROM-64L

FX3G-24MT/DSS

FX3U-32MT/DSS

FX2N-48ER-DS

FX2NC-32EYT-DSS

FX2C-16SW-C

FX3G-40MR/ES-A

FX3U-48MR/ES-A

FX2N-48ET-DSS

FX2NC-64ET

FX2NC-CNV-IF

FX3G-40MT/ES-A

FX3U-48MT/ES-A

FX2N-48ER-D

FX3U-1PSU-5V

FX3G-5DM

FX3G-40MT/ESS

FX3U-48MT/ESS

FX2N-48ET-D

FX3UC-1PS-5V

FX3G-EEPROM-32L

FX3G-40MR/DS

FX3U-48MR/DS

FX2N-8EX-UA1/UL

FX2N-20PSU

FX3U-32BL

FX3G-40MT/DS

FX3U-48MT/DS

FX2N-8EX

FX3U-232-BD

FX2N-CNV-BC

FX3G-40MT/DSS

FX3U-48MT/DSS

FX2N-8ER

FX3U-485-BD

 

FX3G-60MR/ES-A

FX3U-64MR/ES-A

FX2N-8ER-ES/UL

FX3U-485-BD-2

 

FX3G-60MT/ES-A

FX3U-64MT/ES-A

FX2N-8EX-ES/UL

FX3U-422-BD

 

FX3G-60MT/ESS

FX3U-64MT/ESS

FX2N-16EX-ES/UL

FX3U-USB-BD

 

FX3G-60MR/DS

FX3U-64MR/DS

FX2N-16EX

FX3U-CNV-BD

 

FX3G-60MT/DS

FX3U-64MT/DS

FX2N-16EX-C

FX3G-232-BD

 

FX3G-60MT/DSS

FX3U-64MT/DSS

FX2N-16EXL-C

FX3G-422-BD

 

FX3UC-32MT-LT

FX3U-80MR/ES-A

FX2N-8EYR

FX3G-485-BD

 

FX3UC-32MT-LT-2

FX3U-80MT/ES-A

FX2N-8EYR-ES/UL

FX3G-1DA-BD

 

FX3UC-16MT/D

FX3U-80MT/ESS

FX2N-8EYT

FX3G-2AD-BD

 

FX3UC-16MT/DSS

FX3U-80MR/DS

FX2N-8EYT-H

FX3G-8AVQ-BD

 

FX3UC-32MT/D

FX3U-80MT/DS

FX2N-8EYT-ESS/UL

FX3U-4HSX-ADP

 

FX3UC-32MT/DSS

FX3U-80MT/DSS

FX2N-16EYR

FX3U-2HSY-ADP

 

FX3UC-64MT/D

FX3U-128MR/ES-A

FX2N-16EYR-ES/UL

FX3U-CF-ADP

 

FX3UC-64MT/DSS

FX3U-128MT/ES-A

FX2N-16EYT-ESS/UL

FX3G-CNV-ADP

 

FX3UC-96MT/D

FX3U-128MT/ESS

FX2N-16EYT

FX3U-4AD-ADP

 

FX3UC-96MT/DSS

 

FX2N-16EYT-C

FX3U-4DA-ADP

 

 

 

FX2N-16EYS

FX3U-4AD-PT-ADP

 

 

 

 

FX0N-30EC

FX3U-4AD

FX3U-16DT-SEY

FX-16E-TB

FX0N-65EC

FX3U-4DA

FX3U-20SSC-H

FX-32E-TB

FX2NC-100MPCB

FX2N-2AD

FX2N-1HC

FX-16EX-A1-TB

FX2NC-100BPCB

FX2N-2DA

FX3U-2HC

FX-16EYR-TB

FX2NC-100BPCB1

FX2N-4AD

FX2N-1PG-E

FX-16EYR-TB

FX0N-GM-65EC

FX2N-4DA

FX2N-10PG

FX-16EYT-TB

FX-422CAB0

FX2N-4AD-TC

FX2N-10GM

FX-16EYT-H-TB

F2-232CAB-1

FX2N-4AD-PT

FX2N-20GM

FX-16E-TB/UL

FX-20P-CAB0

FX2N-8AD

FX2N-1RM-E-SET

FX-32E-TB/UL

FX-16E-500CAB-S

FX2N-2LC

FX2N-232IF

FX-16EYR-ES-TB/UL

FX-16E-150CAB

FX2N-5A

FX2N-16LNK-M

FX-16EYT-ES-TB/UL

FX-16E-300CAB

FX3U-4LC

FX3U-ENET-L

FX-16EYT-ESS-TB/UL

FX-16E-500CAB

FX0N-3A

FX2N-32ASI-M

FX-16EYS-ES-TB

FX-32E-150CAB

FX2N-16CCL-M

FX3UC-4AD

FX2C-16SW-TB

FX-32E-300CAB

FX2N-32CCL

FX2NC-4AD

 

FX-32E-500CAB

FX3U-64CCL

FX2NC-4DA

 

FX-16E-150CAB-R

FX2N-64CL-M

FX2NC-1HC

 

FX-16E-300CAB-R

 

FX-232AWC-H

 

FX-16E-500CAB-R

 

FX-USB-AW

 

FX-A32E-150CAB

 

FX-30P

 

FX-A32E-300CAB

 

GT09-C30USB-5P

 

FX-A32E-500CAB

 

 

 

 
Liên hệ: 0903733151
Website: www.dhlvn.com
Mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Chi tiết...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

 

Bản Quyền Thuộc Về CTY TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực 

VPGD: 32/1 Lê Văn Huân - P.13 - Tân Bình - TPHCM

ĐT: 84-8-62974701 - 702- 703   FAX: 84-8-62974704