Thứ hai, Ngày 18 Tháng 02 Năm 2019
Chủng loại sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

 Bộ Phận Kinh Doanh
    & Tư Vấn Online

My status  Anh Bình - 0903.733.151
My status  Anh Sơn- 0903.733.157
My status  Anh Hải- 0904.733.157
My status  Chị Giang - 0902.722.151
My status  Anh Phi- 09917.533.151
  A.Thương - 0903.733.851
My status  Anh Duy - 0946.733.151
My status  Anh Huy - 0973.733.151
My status  Anh Dũng- 0937.733.151

 Bộ Phận Kinh Doanh
         Dây Curoa

Bando Belt  Chị Nhàn - 0902.833.151
Bando Belt  Anh Hùng - 0936.733.151

Liên kết - Đối tác
Quangcao7
Quảng cáo 3
Quangcao6
Quangcao8
Quangcao9
Chuyen nhap khau va phan phoi day CUROA BANDO chinh hang
Quangcao5
Quảng cáo 2
Quangcao1
Quangcao4
 
DS SẢN PHẨM
BỘ NGUỒN MEANWELL

Bộ Nguồn Meanlwell: ENCLOSED-G3 SERIES

RS-15-3.3

RS-50-3.3

RS-150-3.3

RD-125-2412

RQ-125D

RS-15-5

RS-50-5

RS-150-5

RD-125-1248

 

RS-15-12

RS-50-12

RS-150-12

RD-125-4812

 

RS-15-15

RS-50-15

RS-150-15

RD-125-2448

 

RS-15-24

RS-50-24

RS-150-24

RD-125-4824

 

RS-15-48

RS-50-48

RS-150-48

RID-125-1205

 

RS-25-3.3

RS-75-3.3

RD-35A

RID-125-2405

 

RS-25-5

RS-75-5

RD-35B

RQ-50B

 

RS-25-12

RS-75-12

RD-3513

RQ-50C

 

RS-25-15

RS-75-15

RD-50A

RQ-50D

 

RS-25-24

RS-75-24

RD-50B

RQ-65B

 

RS-25-48

RS-75-48

RD-65A

RQ-65C

 

RS-35-3.3

RS-100-3.3

RD-65B

RQ-65D

 

RS-35-5

RS-100-5

RD-85A

RQ-85B

 

RS-35-12

RS-100-12

RD-85B

RQ-85C

 

RS-35-15

RS-100-15

RD-125A

RQ-85D

 

RS-35-24

RS-100-24

RD-125B

RQ-125B

 

RS-35-48

RS-100-48

RD-125-1224

RQ-125C

 

Bộ Nguồn Meanlwell: ENCLOSED-NE SERIES

NES-15-5

NES-75-5

NED-35A

NET-75A

NES-350-3.3

NES-15-12

NES-75-12

NED-35B

NET-75B

NES-350-5

NES-15-15

NES-75-15

NED-50A

NET-75C

NES-350-7.5

NES-15-24

NES-75-24

NED-50B

NET-75D

NES-350-12

NES-15-48

NES-75-48

NED-75A

NES-200-3.3

NES-350-15

NES-25-5

NES-100-5

NED-75B

NES-200-5

NES-350-24

NES-25-12

NES-100-7.5

NED-100A

NES-200-7.5

NES-350-27

NES-25-15

NES-100-9

NED-100B

NES-200-12

NES-350-36

NES-25-24

NES-100-12

NED-100C

NES-200-15

NES-350-48

NES-25-48

NES-100-15

NED-100D

NES-200-24

 

NES-35-5

NES-100-24

NET-35A

NES-200-27

 

NES-35-12

NES-100-48

NET-35B

NES-200-36

 

NES-35-15

NES-150-5

NET-35C

NES-200-48

 

NES-35-24

NES-150-7.5

NET-35D

 

 

NES-35-48

NES-150-9

NET-50A

 

 

NES-50-5

NES-150-12

NET-50B

 

 

NES-50-12

NES-150-15

NET-50C

 

 

NES-50-15

NES-150-24

NET-50D

 

 

NES-50-24

NES-150-48

 

 

 

NES-50-48

 

 

 

 

Bộ Nguồn Meanwel:  ENCLOSED –SE SERIES

SE-200-3.3

SE-350-12

SE-450-48

SE-1000-5

SE-1500-5

SE-200-5

SE-350-15

SE-600-5

SE-1000-9

SE-1500-12

SE-200-7.5

SE-350-24

SE-600-12

SE-1000-12

SE-1500-15

SE-200-12

SE-350-27

SE-600-15

SE-1000-15

SE-1500-24

SE-200-15

SE-350-36

SE-600-24

SE-1000-24

SE-1500-27

SE-200-24

SE-350-48

SE-600-27

SE-1000-48

SE-1500-48

SE-200-27

SE-450-3.3

SE-600-36

 

 

SE-200-36

SE-450-5

SE-600-48

 

 

SE-200-48

SE-450-12

 

 

 

SE-350-3.3

SE-450-15

 

 

 

SE-350-5

SE-450-24

 

 

 

SE-350-7.5

SE-450-36

 

 

 

Bộ Nguồn Meanlwell: ENCLOSED-G2 SERIES

S-25-5

S-150-5

S-250-5

D-60A

Q-120B

S-25-12

S-150-7.5

S-250-12

D-60B

Q-120C

S-25-15

S-150-9

S-250-15

ID-60B

Q-120D

S-25-24

S-150-12

S-250-24

T-60A

Q-250B

S-40-5

S-150-13.5

S-250-27

T-60B

Q-250C

S-40-12

S-150-15

S-250-48

T-60C

Q-250D

S-40-15

S-150-24

S-350-5

IT-60D

Q-250F

S-40-24

S-150-27

S-350-7.5

IT-60F

T-40A

S-60-5

S-150-48

S-350-12

Q-60B

T-40B

S-60-12

S-210-5

S-350-13.5

Q-60C

T-40C

S-60-15

S-210-7.5

S-350-15

Q-60D

 

S-60-24

S-210-12

S-350-24

IQ-60D

 

S-100F-5

S-210-13.5

S-350-27

IQ-60F

 

S-100F-7.5

S-210-15

S-350-48

D-120A

 

S-100F-12

S-210-24

 

D-120B

 

S-100F-15

S-210-27

 

 

 

S-100F-24

S-210-48

 

 

 

S-100F-48

 

 

 

 

ENCLOSED-PFC SERIES

SP-75-3.3

SP-320-3.3

PSP-600-5

TP-75D

QP-375-5A

SP-75-5

SP-320-5

PSP-600-12

TP-7503

QP-375-5B

SP-75-7.5

SP-320-5PNC

PSP-600-13.5

TP-100A

QP-375-5C

SP-75-12

SP-3207.5-

PSP-600-15

TP-100B

QP-375-5D

SP-75-13.5

SP-320-12

PSP-600-24

TP-100C

QP-375-5E

SP-75-15

SP-320-13.5

PSP-600-27

TP-100D

QP-375-24B

SP-75-24

SP-320-15

PSP-600-48

TP-150A

QP-375-24C

SP-75-27

SP-320-24

PSP-1000-12

TP-150B

HRP-75-3.3

SP-75-48

SP-320-27

PSP-1000-15

TP-150C

HRP-75-5

SP-100-3.3

SP-320-36

PSP-1000-24

TP-150D

HRP-75-7.5

SP-100-5

SP-320-48

PSP-1000-27

QP-100B

HRP-75-12

SP-100-7.5

SP-480-3.3

PSP-1000-48

QP-100C

HRP-75-15

SP-100-12

SP-480-5

PSP-1500-5

QP-100D

HRP-75-24

SP-100-13.5

SP-480-12

PSP-1500-12

QP-100F

HRP-75-36

SP-100-15

SP-480-15

PSP-1500-15

QP-100-3A

HRP-75-48

SP-100-24

SP-480-24

PSP-1500-24

QP-100-3B

HRP-100-3.3

SP-100-27

SP-480-48

PSP-1500-27

QP-100-3C

HRP-100-5

SP-100-48

SP-500-12

PSP-1500-48

QP-100-3D

HRP-100-7.5

SP-150-3.3

SP-500-13.5

RSP-2000-12

QP-150B

HRP-100-12

SP-150-5

SP-500-15

RSP-2000-24

QP-150C

HRP-100-15

SP-150-7.5

SP-500-24

RSP-2000-48

QP-150D

HRP-100-24

SP-150-12

SP-500-27

RSP-2400-12

QP-150F

HRP-100-36

SP-150-13.5

SP-500-48

RSP-2400-24

QP-150-3A

HRP-100-48

SP-150-15

SP-750-5

RSP-2400-48

QP-150-3B

HRP-150-3.3

SP-150-24

SP-750-12

RSP-3000-12

QP-150-3C

HRP-150-5

SP-150-27

SP-750-15

RSP-3000-24

QP-150-3D

HRP-150-7.5

SP-150-48

SP-750-24

RSP-3000-48

QP-200D

HRP-150-12

SP-200-3.3

SP-750-27

HSP-150-2.5

QP-200F

HRP-150-15

SP-200-5

SP-750-48

HSP-150-3.8

QP-200-3A

HRP-150-24

SP-200-7.5

SP-240-5

HSP-150-5

QP-200-3B

HRP-150-36

SP-200-12

SP-240-7.5

HSP-250-2.5

QP-200-3C

HRP-150-48

SP-200-13.5

SP-240-12

HSP-250-3.6

QP-200-3D

SVP-150-12

SP-200-15

SP-240-15

HSP-250-5

QP-200-3E

SVP-150-24

SP-200-24

SP-240-24

TP-75A

QP-320D

SVP-150-48

SP-200-27

SP-240-30

TP-75B

QP-320F

SVP-300-12

SP-200-48

SP-240-48

TP-75C

HRP-600-3.3

SVP-300-24

HRP-200-3.3

HRP-300-3.3

HRP-450-3.3

HRP-600-5

SVP-300-48

HRP-200-5

HRP-300-5

HRP-450-5

HRP-600-7.5

SVP-600-12

HRP-200-7.5

HRP-300-7.5

HRP-450-7.5

HRP-600-12

SVP-600-24

HRP-200-12

HRP-300-12

HRP-450-12

HRP-600-15

SVP-600-48

HRP-200-15

HRP-300-15

HRP-450-15

HRP-600-24

SVP-1500-12

HRP-200-24

HRP-300-24

HRP-450-24

HRP-600-36

SVP-1500-24

HRP-200-36

HRP-300-36

HRP-450-36

HRP-600-48

SVP-1500-48

HRP-200-48

HRP-300-48

HRP-450-48

 

 

 Liên hệ: 0903733151

                                                                    Bộ Nguồn Meanlwell    ENCLOSED TYPE

NES-15-5 NES-15-12

NES-15-15

NES-15-24

NES-15-48

 

 

 

 

 

NES-25-5

NES-25-12

NES-25-15

NES-25-24

NES-25-48

 

 

 

 

 

NES-35-5

NES-35-12

NES-35-15

NES-25-24

NES-35-48

 

 

 

 

 

NES-50-5

NES-50-12

NES-50-15

NES-50-24

NES-50-48

 

 

 

 

 

NES-100-5

NES-100-7.5

NES-100-9

NES-100-12

NES-100-15

NES-100-24

NES-100-48

 

 

 

NES-150-5

NES-150-7.5

NES-150-9

NES-150-12

NES-150-15

NES-150-24

NES-150-48

 

 

 

NES-200-5

NES-200-7.5

NES-200-9

NES-200-12

NES-200-15

NES-200-24

NES-200-27

NES-200-36

NES-200-48

 

NES-350-5

NES-350-7.5

NES-35-9

NES-350-12

NES-350-15

NES-350-24

NES-350-27

NES-350-36

NES-350-48

SP-75-5

SP-75-7.5

SP-75-12

SP-75-13.5

SP-75-15

SP-75-24

SP-75-27

SP-75-48

 

 

SP-100-5

SP-100-7.5

SP-100-12

SP-100-13.5

SP-100-15

SP-100-24

SP-100-27

SP-100-48

 

 

SP-150-5

SP-150-7.5

SP-150-12

SP-150-13.5

SP-150-15

SP-150-24

SP-150-27

SP-150-48

 

 

SP-200-5

SP-200-7.5

SP-200-12

SP-200-13.5

SP-200-15

SP-200-24

SP-200-27

SP-200-48

 

 

SP-240-5

SP-240-7.5

SP-240-12

SP-240-15

SP-240-24

SP-240-30

SP-240-48 

SP-320-5

SP-320-7.5

SP-320-12

SP-320-13.5

SP-320-15

SP-320-24

SP-320-27

SP-320-36

SP-320-48

 

SP-480-5


SP-480-12

SP-480-15

SP-480-24

 

SP-480-48 

SP-750-5


SP-750-12

SP-750-15

SP-750-24

 

SP-750-48 

SE-200-5

SE-200-7.5

SE-200-12

SE-200-13.5

SE-200-15

SE-200-24

SE-200-27

SE-200-48

 

 

SE-350-5

SE-350-7.5

SE-350-12

SE-350-13.5

SE-350-15

SE-350-24

SE-350-27

SE-350-48

 

 

SE-450-5


SE-450-12


SE-450-15

SE-450-24

SE-450-36

SE-450-48

 

 

SE-600-5


SE-600-12


SE-600-15

SE-600-24

SE-600-27

SE-600-36

SE-600-48

 

SE-1000-5

SE-1000-9

SE-1000-12


SE-1000-15

SE-1000-24


 


SE-1000-48

 

SE-1500-5


SE-1500-12SE-1500-24

SE-1500-27

 


SE-1500-48

 

 MeanlwellNED-35A

NED-35B

NED-50A

NED-50B

NED-75A

NED-75B

NED-100A

NED-100B

NED-100C

NED-100D

RD-35A

RD-35B

RD-3513

RD-50A

RD-50B

RD-85A

RD-85B

RD-125A

RD-125B

RD-125-1224

RD-125-1248

RD-125-2412

RD-125-2448

RD-125-4812

RD-125-4848

 

 

 

 

 

RID-50A

RID-50B

RID-65A

RID-65B

RID-85A

RID-85B

RID-125-1205

RID-125-1224

RID-125-1248

RID-125-2405

RID-125-2448

D-60A

D-60B

D-120A

D-120B

ADS-5512

 ADS-5524

ADS-155-12

ADS-155-24

ADS-155-48

HDP-190

HDP-240

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Nguồn Meanlwell: TRIPLE OUTPUT 


NET-35A

NET-35B

NET-35C

NET-35D

NET-50A

NET-50B

NET-50C

NET-50D

NET-75A

NET-75B

NET-75C

NET-75D

T-40A

T-40B

T-40C

 T-60A

T-60B

T-60C

T-120A

T-120B

T-120C

T-120D

RT-50A

RT-50B

RT-50C

RT-50D

RT-65A

RT-65B

RT-65C

RT-65D

RT-85A

RT-85B

RT-85C

RT-85D

RT-125A

RT-125B

RT-125C

TP-100A

TP-100B

TP-100C

RT-125D

IT-60D

IT-60F

TP-75A

TP-75B

TP-75C

TP-75D

TP-150A

TP-150B

TP-100D

TP-150C

TP-150D

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Nguồn Meanlwell: LED LIGHTING


APV-12-5

APV-12-12

APV-12-15

APV-12-24

APV-16-5

APV-16-12

APV-16-15

APV-16-24

APV-25-5

APV-25-12

APV-25-15

APV-25-24

APV-25-36

APV-35-5

APV-35-12

APV-35-15

APV-35-24

APV-35-36

 

 

LPV-20-5

LPV-20-12

LPV-20-15

LPV-20-24

LPV-35-5

LPV-35-12

LPV-35-15

LPV-35-24

LPV-35-36

LPV-60-5

LPV-60-12

LPV60-15

LPV-60-24

LPV-60-36

LPV-60-48

LPV100-5

LPV-100-12

LPV-100-15

LPV-100-24

LPV-100-36

LPV-100-48

APC-12-35C

APC-12-700

APC-16-350

APC-16-700

APC-25-350

APC-25-500

APC_25-700

APC-25-1050

APC-35-350

APC-35-500

APC-35-700

APC_35-1050

 

 

 

 

 

 

 

LPF-16-12

LPF-16-15

LPF-16-20

LPF-16-24

LPF-16-30

LPF-16-36

LPF-16-42

LPF-16-48

LPF-16-54

 

LPF-16D-12

LPF-16D-15

LPF-16D-20

LPF-16D-24

LPF-16D-30

LPF-16D-36

LPF-16D-42

LPF-16D-48

LPF-16D-54

 

LPF-25-12

LPF-25-15

LPF-25-20

LPF-25-24

LPF-25-30

LPF-25-36

LPF-25-42

LPF-25-48

LPF-25-54

 

LPF-25D-12

LPF-25D-15

LPF-25D-20

LPF-25D-24

LPF-25D-30

LPF-25D-36

LPF-25D-42

LPF-25D-48

LPF-25D-54

 

LPF-40-12

LPF-40-15

LPF-40-20

LPF-40-24

LPF-40-30

LPF-40-36

LPF-40-42

LPF-40-48

LPF-40-54

 

LPF-40D-12

LPF-40D-15

LPF-40D-20

LPF-40D-24

LPF-40D-30

LPF-40D-36

LPF-40D-42

LPF-40D-48

LPF-40D-54

 

LPF-60-12

LPF-60-15

LPF-60-20

LPF-60-24

LPF-60-30

LPF-60-36

LPF-60-42

LPF-60-48

LPF-60-54

 

LPF-90-12

LPF-90-15

LPF-90-20

LPF-90-24

LPF-90-30

LPF-90-36

LPF-90-42

LPF-90-48

LPF-90-54

 

HLG-40H-12

HLG-40H-15

HLG-40H-24

HLG-40H-30

HLG-40H-36

HLG-40H-42

HLG-40H-48

HLG-40H-54

 

 

HLG-60H-12

HLG-60H-15

HLG-60H-24

HLG-60H-30

HLG-60H-36

HLG-60H-42

HLG-60H-48

HLG-60H-54

 

 

HLG-320H-12

HLG-320H-15

HLG-320H-24

HLG-320H-30

HLG-320H-36

HLG-320H-42

HLG-320H-12 

HLG-320H-54

 

 

PLC-100-12

PLC-100-15

PLC-100-20

PLC-100-24

PLC-100-27

PLC-100-36

PLC-100-48

 

 

 

CEN-60-12

CEN-60-15 CEN-60-20

CEN-60-24

CEN-60-30

CEN-60-36

CEN-60-42

CEN-60-48

CEN-60-54

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 HOTLINE:  0903733151( Mr Bình)

Mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Skype: Thaibinhdhl

Website: www.dhlvn.com
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

   

 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

 

Bản Quyền Thuộc Về CTY TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực 

VPGD: 32/1 Lê Văn Huân - P.13 - Tân Bình - TPHCM

ĐT: 84-8-62974701 - 702- 703   FAX: 84-8-62974704